• العربية

تائید شده توسط...

         Austrade                                                PIER                                      Centre for Exam Services                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         (Approved IELTS registration)  

 Australia Unlimited.jpg                                  PIER1.jpg                              CES.jpg

 

 SpanTran: The Evaluation Company          ICEF Certified Agency                                     IALC

(Credential Evaluation Services)                  (International Association of 

                                                                           Language Centers)                                    

        SPANTRAN_cmyk.jpg                                      ac6daa267ba4c2c049164187b23d7006f00a3c0088b7929d2d4b144897159013.png                            IALC_blue.png