تحصیل در نیوزیلند

دانشگاه ها و مراکز زبان کشور نیوزلند

مشاورین ما آماده ی حمایت دانشجویان در زمینه ی پذیرش تحصیلی و ادامه ی تحصیل در این کشور می باشند. همچنین ما نمایندگی بسیاری از کالجها و دانشگاههای امریکایی که توسط وزارت علوم ایران تایید شده اند میباشیم.

 

Universities in New Zealand

مشاورین ما آماده ی حمایت دانشجویان در زمینه ی پذیرش تحصیلی و ادامه ی تحصیل در این کشور می باشند. همچنین ما نمایندگی بسیاری از کالجها و دانشگاههای امریکایی که توسط وزارت علوم ایران تایید شده اند میباشیم.

لیست دانشگاه ها

Academic & Visa Requirements

In order to qualify to study in New Zealand, you must meet certain academic and visa requirements...

More Information

Living in New Zealand

Click here to find useful information about student life in New Zealand...

More Information